Juridische kennisgeving

Publicatiedirecteur: Christophe CHARRIÈRE

BFIRST Waar – Adres: Sepapaja 6 – 15551 TALLINN (Estland)

Accommodatie : O2switch in Clermond Ferrand

1. Presentatie van de site. Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de site loconet.fr geïnformeerd over de identiteit van de verschillende deelnemers aan de creatie en het toezicht daarop: Publicatiebeheerder: contact De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Gastheer: o2switch

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten. Het gebruik van de site loconet.fr impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld. Gebruikers van de site loconet.fr worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

3. Intellectueel eigendom en vervalsingen. loconet.fr bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, iconen, geluiden, software.

Fotocredits: 123RF, Canva, Pixabay

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie of aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectuele Eigendomswet.

4. Beheer van persoonlijke gegevens. In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober. , 1995.

Bij gebruik van de loconet.fr-site kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de loconet.fr-site, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt de site alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor bepaalde diensten die worden aangeboden door de site loconet.fr. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site loconet.fr wordt vervolgens geïnformeerd of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens die hem betreffen, door zijn schriftelijke en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site loconet.fr wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden.

De site is niet aangegeven bij de CNIL omdat deze geen persoonlijke informatie verzamelt.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

5. Hypertextlinks en cookies. De site loconet.fr bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites, maar kan de inhoud van de bezochte sites niet verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Als u op de site loconet.fr surft, kunnen er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de daaropvolgende navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn tevens bedoeld om verschillende verkeersmetingen mogelijk te maken.

Als u weigert een cookie te plaatsen, kan dit tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer: tabblad Tool (tandwielvormig pictogram rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

Onder Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel bewaarregels in op: Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op Inhoudsinstellingen. In het onderdeel “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op Voorkeuren. Op het tabblad ‘Privacy’ kunt u cookies blokkeren.

6. Amazon-partnerlinks Deze website erkent deelname aan het Amazon “Partners” Programma, een programma ontwikkeld om websites in staat te stellen een vergoeding te ontvangen door het creëren van links naar de officiële Amazon.fr-website. Het staat de bezoeker op elk moment volledig vrij om zelfstandig naar producten van Amazon.fr te zoeken als hij de links aangeboden door loconet.fr liever niet gebruikt.

7. Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site loconet.fr is onderworpen aan het Franse recht. Exclusieve jurisdictie wordt verleend aan de bevoegde rechtbanken van Lyon.

8. De belangrijkste betrokken wetten. Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

9. Woordenlijst. Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie deze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).